Indeks:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość Sprzedawcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6- Prawa autorskie

Artykuł 7 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy Konsument

Artykuł 10 – Cena

Artykuł 11 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 12 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 13 – Zastrzeżenie tytułu

Artykuł 14 – Płatność

Artykuł 15 – Siła wyższa

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 17 – Odpowiedzialność i odszkodowanie

Artykuł 18 – Ochrona danych osobowych

Artykuł 19 – Spory

Artykuł 20 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

1. Okres odstąpienia od umowy: okres, w którym Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;

2. Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość;

3. Dzień: dzień kalendarzowy;

4. Przedsiębiorca: każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej w Holandii i zawierająca umowę w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub zawodu;

5. Klient: Przedsiębiorca lub Konsument

6. Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający Konsumentowi/Przedsiębiorcy lub Sprzedawcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający w przyszłości konsultację i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;

8. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniany przez Sprzedawcę, który Konsument może wypełnić, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca: osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty i/lub usługi na odległość Konsumentom lub Przedsiębiorcom, w tym przypadku Łukasz Tomasz Przelaskowski, Lukas Frankenstein;

10. Umowa zawierana na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez Sprzedawcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do zawarcia umowy włącznie, stosuje się na wyłączność jedną lub więcej technik komunikacja na odległość;

11. Technika porozumiewania się na odległość: sposób, za pomocą którego można zawrzeć umowę bez jednoczesnego spotkania Konsumenta lub Przedsiębiorcy i Sprzedawcy w tym samym pomieszczeniu.

12. E-book: cyfrowa książka, którą można czytać na e-czytniku lub innym urządzeniu elektronicznym;

13. Warsztat/sesja coachingowa: ćwiczenie/usługa, w której uczestnicy otrzymują konkretną wiedzę na temat warsztatu;

14. Ogólne Warunki: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedawcy.

Artykuł 2 – Tożsamość Sprzedawcy

Łukasz Tomasz Przelaskowski działający samodzielnie pod nazwą Lukas Frankenstein z siedzibą w Wijster, zarejestrowany w Izbie Gospodarczej pod numerem 84626704, adres e-mail: lukasfrankenstein.writer@gmail.com , Numer identyfikacyjny VAT/BTW:  NL003991142B59

Artykuł 3 – Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty Sprzedawcy oraz do każdej umowy lub umowy zawieranej na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o ile strony w formie pisemnej nie odstąpią wyraźnie od niniejszych warunków.

2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami handlowymi można zapoznać się u Sprzedawcy i zostaną przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie na żądanie Konsumenta lub kontrahenta .

3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, niezależnie od ustępu poprzedzającego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy drogą elektroniczną w taki sposób, że może być przechowywany w prosty sposób przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane miejsce, w którym ogólne warunki można zapoznać się drogą elektroniczną oraz, że zostaną przesłane bezpłatnie na żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy drogą elektroniczną lub w inny sposób.

4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a Konsument może zawsze powołać się na obowiązujący przepis w przypadku sprzecznych warunków ogólnych.

5. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, zastosowanie jakiegokolwiek zakupu lub innych warunków Przedsiębiorcy zostaje wyraźnie odrzucone.

6. Jeżeli w jakimkolwiek momencie jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie całkowicie lub częściowo nieważnych lub zniszczonych, pozostała część umowy i niniejszych warunków pozostanie w mocy, a odpowiednie postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem we wzajemnym konsultacje bezzwłocznie zbliżyły się do tenoru oryginału tak bardzo, jak to możliwe.

7. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

8. Niepewności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków muszą być wyjaśnione „w duchu” tych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

2. Oferta jest niezobowiązująca. Sprzedający jest uprawniony do zmiany i dostosowania oferty.

3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę. Jeśli Sprzedający używa zdjęć, są one prawdziwym przedstawieniem oferowanych produktów i/lub usług.

4. Wszystkie zdjęcia, dane techniczne w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

5. Zdjęcia towarzyszące produktom są wiernym odwzorowaniem oferowanych produktów. Sprzedawca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.

6. Oczywiste pomyłki lub pomyłki w ofercie nie są wiążące dla Sprzedającego.

7. Każda oferta zawiera taką informację, że dla Konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

• cena z podatkami;

• wszelkie koszty wysyłki;

• sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są w tym celu wymagane;

• czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy;

• sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;

• termin przyjęcia oferty lub termin, w którym Sprzedający gwarantuje cenę;

• sposób, w jaki Konsument może przed zawarciem umowy sprawdzić i ewentualnie poprawić podane przez siebie w ramach umowy dane;

• wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;

Artykuł 5 – Umowa

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę oferty i spełnienia warunków z nią związanych.

2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca przyjął ofertę drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, Konsument może rozwiązać umowę.

3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną Sprzedawca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca może dokonać płatności drogą elektroniczną, Sprzedawca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

4. Sprzedający w ramach prawnych może się dowiedzieć, czy Konsument lub Przedsiębiorca jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia Sprzedający ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia lub żądania z podaniem przyczyn lub dołączenia do realizacji specjalnych warunków.

5. Wraz z towarem lub usługą Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być one przez Konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:

a. adres korespondencyjny placówki Sprzedawcy, pod którym Konsument może kierować reklamacje;

b. warunki i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;

c. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;

d. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, chyba że Sprzedawca przekazał te informacje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy;

6. Każda umowa zawierana jest w warunkach zawieszających wystarczającej dostępności odpowiednich produktów i usług.

Artykuł 6- Prawa autorskie i prawa pokrewne

Treść e-booków, książek, występujących w nich znaków i innych produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz produkty spersonalizowane i logo Sprzedawcy są chronione prawem autorskim. Żadna część zakupionych towarów nie może być powielana ani upubliczniana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami elektronicznymi, mechanicznymi, fotokopiowaniem, nagrywaniem lub innymi środkami. Jest to dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

Artykuł 7 – Prawo do odstąpienia od umowy

Po dostarczeniu Konsumentowi:

1. Kupując produkty Konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres namysłu rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez Konsumenta.

2. W okresie refleksji Konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci sprzedającemu produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i – jeśli jest to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez Sprzedawcę.

3. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Konsument musi o tym poinformować za pomocą wzoru formularza. Po zgłoszeniu przez Konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zwrotu produktu w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, na przykład za pomocą dowodu wysyłki. Ten artykuł nie dotyczy kursów online i e-booków (patrz również art. 9). Obowiązują w tym przypadku odrębne warunki, a mianowicie: Warunki sprzedaży e-booków.

4. Jeżeli klient nie poinformował po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy ew. nie zwrócił towaru Sprzedającemu, zakup jest faktem.

Po dostarczeniu do firmy Przedsiębiorca: prawo do reklamacji

5. W przypadku dostarczania produktów do Przedsiębiorcy biznesowego prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej jest wyraźnie wyłączone.

6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem wad niezwłocznie po jego udostępnieniu. Czyniąc to, Przedsiębiorca powinien zbadać, czy jakość i/lub ilość odpowiada uzgodnionym.

7. Przedsiębiorca rozpakuje lub wykorzysta produkt wyłącznie w zakresie niezbędnym do oceny, czy produkt jest wolny od wad.

8. Wszelkie wady należy zgłosić Sprzedającemu w ciągu 5 dni. Jeżeli wada zostanie zgłoszona później, Przedsiębiorca traci prawo do naprawy, wymiany lub odszkodowania.

9. Terminowe złożenie przez Przedsiębiorcę reklamacji nie wstrzymuje jego obowiązku zapłaty. W takim przypadku Przedsiębiorca pozostaje również zobowiązany do zakupu i opłacenia wszelkich innych zamówionych produktów.

Artykuł 8 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, maksymalne koszty zwrotu zostaną poniesione na jego konto.

2. Jeżeli Konsument dokonał zapłaty, Sprzedawca zwróci tę kwotę najszybciej, jak to możliwe, nie później jednak niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Jest to uzależnione od warunku, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę internetowego lub że można przedłożyć ostateczny dowód całkowitego zwrotu. Zwrotu płatności dokonany zostanie taki sam sposób płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zezwoli na inny sposób płatności.

3. W przypadku uszkodzenia towaru na skutek nieostrożnego obchodzenia się przez Konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru.

4. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację towaru, jeżeli Sprzedawca nie przekazał wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia, należy to zrobić przed zawarciem umowy sprzedaży.

Artykuł 9 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy dla Konsumentów

1. Sprzedawca może wyłączyć prawo odstąpienia od umowy Konsumenta w odniesieniu do produktów opisane w ust. 2. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Sprzedawca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, co najmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy. .

2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:

a. które zostały stworzone przez Sprzedawcę zgodnie ze specyfikacją Konsumenta;

b. które mają wyraźnie osobisty charakter;

c. które ze swej natury nie podlegają zwrotowi;

d. książki elektroniczne;

e. szkolenie wideo online od momentu podania kodów dostępu/logowania.

Artykuł 10 – Cena

1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.

2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, Sprzedający może oferować ceny zmienne na produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które Sprzedający nie ma wpływu. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.

3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień.

4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy Sprzedawca to przewidział i:

a. wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub

b. Konsument lub Przedsiębiorca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła podwyżka ceny.

5. Ceny podane na stronie internetowej w asortymencie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

6. Ceny produktów lub usług wymienionych w ofercie dla Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentami nie zawierają podatku VAT. W przypadku, gdy Przedsiębiorca z innego kraju UE dokonuje zakupu towaru lub usługi od Sprzedawcy, naliczany jest podatek VAT 0% w związku z dostawami wewnątrzwspólnotowymi na podstawie. artykuł 138 Dyrektywa VAT UE 2006/112/WE

7. Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i typograficznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów w druku i pisowni. W przypadku błędów drukarskich i składu, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru według błędnej ceny.

Artykuł 11 – Zgodność i gwarancja

1. Sprzedający gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i/ lub przepisów rządowych.

2. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie narusza uprawnień i roszczeń, które Konsument lub Przedsiębiorca może dochodzić wobec Sprzedawcy na podstawie umowy.

3. Wszelkie wady lub błędnie dostarczone produkty muszą być zgłoszone Sprzedawcy na piśmie przez Konsumenta w ciągu 4 tygodni od daty dostawy. Przedsiębiorcy obowiązuje termin 2 tygodni. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu iw nowym stanie.

4. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:

• Dostarczone produkty zostały wystawione na nietypowe warunki lub są traktowane w inny sposób niedbale lub niezgodnie z instrukcjami Sprzedającego i/lub zostały poddane obróbce na opakowaniu;

• Wady towaru powstałe w wyniku normalnego zużycia lub uszkodzenia będącego wynikiem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym warunków atmosferycznych lub uszkodzeń powstałych podczas transportu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę.

Artykuł 12 – Dostawa i wykonanie

1. Sprzedawca dołoży najwyższej możliwej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

2. Sprzedawca świadczy usługi w oparciu o obowiązek dołożenia wszelkich starań. Sprzedawca nie gwarantuje, że Witryna i usługi będą dostępne przez cały czas oraz bez przerw i/lub wadliwego działania. Sprzedawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku (przejściowej) niedostępności lub (przejściowej) awarii Usługi.

3. Miejscem wydania rzeczy jest adres podany przez Konsumenta Sprzedawcy. Dla Przedsiębiorcy miejscem dostawy jest adres jego siedziby lub adres odwiedzin.

4. Sprzedający wykona umowę na dostawę towaru sprawnie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca zgodził się na dłuższy termin dostawy towaru lub usługi.

5. Wszystkie terminy dostaw / terminy warsztatów są orientacyjne. Konsument ani Przedsiębiorca nie może wywodzić żadnych praw z jakichkolwiek określonych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia Konsumenta ani Przedsiębiorcy do odszkodowania.

6. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy kwotę zapłaconą najszybciej, jak to możliwe, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od rozwiązania.

7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na Sprzedawcy do momentu dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy lub wcześniej wyznaczonemu i podanemu do wiadomości Sprzedawcy przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 13 – Zastrzeżenie tytułu

1. Wszystkie towary dostarczone przez Sprzedawcę w ramach umowy pozostają własnością Sprzedawcy do momentu prawidłowego wypełnienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy/umów zawartych ze Sprzedawcą, w tym ceny zakupu, wynikających z niej warunków umowy, opłat, odsetek, podatków, kosztów i należnych odszkodowań.

2. Towary dostarczone przez Sprzedawcę objęte zastrzeżeniem tytułu własności zgodnie z ust. 1 nie mogą być odsprzedawane i nigdy nie mogą być wykorzystywane jako środek płatniczy. Konsument lub Przedsiębiorca nie jest uprawniony do zastawiania ani w inny sposób obciążania rzeczy zastrzeżonych.

3. Konsument lub Przedsiębiorca jest obowiązany zawsze uczynić wszystko, czego można od niego zasadnie oczekiwać, w celu zabezpieczenia praw majątkowych Sprzedawcy.

4. W przypadku zajęcia przez osoby trzecie towaru dostarczonego z zastrzeżeniem własności lub chęci ustalenia lub wykonania praw do niego Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

5. W przypadku chęci skorzystania przez Sprzedawcę z przysługujących mu praw majątkowych, o których mowa w niniejszym artykule, Przedsiębiorca z góry udziela bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody Sprzedawcy oraz osobom trzecim na wyznaczenie przez Sprzedawcę wszelkich miejsc, w których znajduje się własność Sprzedawcy. znajduje się i te towary do odebrania.

Artykuł 14 – Płatność

1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa towarów i usług na podstawie umowy zawartej na odległość następuje po dokonaniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę płatności za pośrednictwem dostępnej platformy płatniczej.

2. O ile nie uzgodniono inaczej, należności od Przedsiębiorcy należy wpłacić na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.

3. Konsument lub Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia nieprawidłowości w podanych lub podanych Sprzedawcy danych dotyczących płatności.

Konsument nie dokonujący płatności

4. W przypadku braku płatności przez Konsumenta, Sprzedawca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do obciążenia Konsumentowi uprzednio podanymi kosztami (koszty windykacji i odsetki ustawowe). Koszty naliczane są zgodnie ze skalą stopniowaną, o której mowa w Ustawie o kosztach windykacji (WIK), od dnia zalegania.

5. Zwłoka następuje w dniu wskazanym w zawiadomieniu o zwłoce.

Przedsiębiorca niepłacący

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Przedsiębiorca popada w zwłokę.

7. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie od zaległej kwoty, chyba że odsetki ustawowe są wyższe, w takim przypadku odsetki ustawowe są należne. Odsetki od należności będą naliczane od momentu zwłoki Przedsiębiorcy do momentu zapłaty pełnej należności.

8. Jeżeli Przedsiębiorca zalega z (terminowym) wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań, Sprzedawca ma prawo obciążyć Przedsiębiorcę kosztami pozasądowej windykacji.

9. Koszty windykacji wynoszą 15% kwoty faktury przy minimum 60 € (sześćdziesiąt euro).

10. Przedsiębiorca nigdy nie jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej mu wobec Sprzedającego.

11. Zastrzeżenia do wysokości faktury nie wstrzymują obowiązku zapłaty.

12. Koszty windykacji wynoszą 15% kwoty faktury przy minimum 60 € (sześćdziesiąt euro) bez VAT.

13. Przedsiębiorca nigdy nie jest uprawniony do potrącenia kwoty należnej mu wobec Sprzedającego, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

14. Zastrzeżenia do kwoty faktury nie wstrzymują obowiązku zapłaty.

Artykuł 15 – Siła wyższa

1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli przeszkodzi mu do tego niezawiniona mu okoliczność i nie dojdzie do niego z mocy prawa, czynności prawnej lub powszechnie przyjętego rachunek.

2. Przez siłę wyższą w niniejszych ogólnych warunkach rozumie się, poza tym, co jest w tym zakresie rozumiane w prawie i orzecznictwie, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane i nieprzewidziane, na które Sprzedający nie ma wpływu, ale będące skutkiem których Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Sprzedający ma również prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wykonanie umowy nastąpi po spełnieniu przez Sprzedającego swojego zobowiązania.

3. Sprzedawca może zawiesić zobowiązania wynikające z umowy na czas trwania siły wyższej. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, bez obowiązku zapłaty drugiej stronie odszkodowania.

4. O ile Sprzedający częściowo wykonał lub będzie mógł wykonać swoje zobowiązania wynikające z umowy w chwili wystąpienia siły wyższej, a odpowiednia część do spełnienia ma samoistną wartość, Sprzedający jest uprawniony do spełnienia lub spełnienia zobowiązania już wypełnione, część do osobnego zafakturowania. Konsument lub Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty tej faktury jak za odrębną umowę.

Artykuł 16 – Procedura reklamacyjna

1. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać Sprzedającemu w sposób wyczerpujący i czytelny w terminie 7 dni od wykrycia wad przez drugą stronę. Można je przesłać mailem  lukasfrankenstein.writer@gmail.com

2. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, Sprzedawca w ciągu 14 dni odpowie zawiadomieniem o jej otrzymaniu oraz wskazaniem, kiedy Konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

3. Reklamacja nie wstrzymuje zobowiązań Sprzedającego, chyba że Sprzedający na piśmie wskaże inaczej.

4. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego za zasadną, Sprzedający wedle swojego wyboru bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.

Artykuł 17 – Odpowiedzialność i odszkodowanie

1. Sprzedawca odpowiada tylko za szkody bezpośrednie. Odpowiedzialność za szkody pośrednie, w tym utratę zysków, szkody wtórne, utratę pieniędzy, utracone oszczędności i szkody spowodowane przerwami w działalności, jest wyraźnie wykluczona.

2. Przez szkodę bezpośrednią rozumie się wyłącznie uzasadnione koszty ustalenia przyczyny i zakresu szkody, o ile ustalenie dotyczy szkody w rozumieniu niniejszych warunków, wszelkie uzasadnione koszty poniesione w celu zrekompensowania wadliwego wykonania przez Sprzedawcę. wykonania umowy, w zakresie, w jakim można je przypisać Sprzedawcy i poniesionych uzasadnionych kosztów, aby zapobiec lub ograniczyć bezpośrednie szkody, o których mowa w niniejszych ogólnych warunkach.

3. Wszelka odpowiedzialność za bezpośrednią szkodę Sprzedawcy w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy, z jakiegokolwiek powodu, jest ograniczona jednorazowo (przy czym powiązany ciąg zdarzeń liczy się jako jedno zdarzenie) do kwoty faktury faktycznie zapłaconej przez Przedsiębiorcę na rzecz Sprzedawcy, w tym Koszty wysyłki.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane faktem, że powołał się na błędne i/lub niepełne informacje przekazane przez lub w imieniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy.

5. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym artykule nie mają zastosowania, jeżeli szkoda powstała w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony Sprzedającego lub jego podwładnych.

6. Przedsiębiorca zwalnia Sprzedającego z wszelkich roszczeń osób trzecich, które poniosły szkodę w związku z wykonaniem umowy, a której przyczyna leży po stronie innej niż Sprzedający.

Artykuł 18 – Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi holenderskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w dziedzinie prywatności, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych i AVG (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Do czego Sprzedawca wykorzystuje dane, dlaczego jest to ważne, jak długo dane są przechowywane, określa osobne Oświadczenie o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej.

Artykuł 19 – Spory

1. Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli Konsument mieszka za granicą.

2. Wszelkie spory wynikające z ofert lub umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą będą podlegały orzeczeniu sądu właściwego Sądu Rejonowego Holandii Północnej w Assen (Holandia).

3. W sporach między Sprzedawcą a Konsumentem w całości stosuje się przepisy dotyczące krewnych i bezwzględnej właściwości sądów.

4. W przypadku wyjaśnienia treści i treści niniejszych ogólnych warunków, decydujący jest zawsze ich tekst w języku holenderskim.

Artykuł 20 – Dodatkowe lub odmienne przepisy

Postanowienia dodatkowe lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę Konsumenta i muszą być utrwalone w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez Konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostosowania i/lub zmiany ogólnych warunków w każdym czasie. Zmiany zostaną ogłoszone przez Sprzedającego w odpowiednim czasie na swojej stronie internetowej.

Wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta

(wypełnij i odeślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Na

Łukasz Przeslakowski

e-mail* lukasfrankenstein.writer@gmail.com

pocztę* Estraat 29, 9418 PH Wijster

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o anulowaniu/odstąpieniu od naszej umowy sprzedaży następujących towarów/świadczenia następującej usługi (*):

— Zamówiono w dniu (DD-MM-RRRR) :

— Numer zamówienia  :

— Otrzymano dnia (DD-MM-RRRR):

— Nazwisko(-a) Konsument(-y)

— Adres konsumenta(-ów):

—  Konto bankowe IBAN:

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku, gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data (DD-MM-RRRR):

(*) Niepotrzebne skreślić.