Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

1. Kupujący: konsument lub przedsiębiorca, który kupuje e-booka na odległość;

2. Konsument: osoba fizyczna nie wykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość;

3. Przedsiębiorca: każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej w Holandii

4. Trwały nośnik danych: wszelkie środki umożliwiające Kupującemu przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.

5. Książka elektroniczna: książka cyfrowa, którą można czytać na e-czytniku lub innym urządzeniu elektronicznym;

6. Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;

7. Sprzedawca: osoba fizyczna lub prawna oferująca produkty na odległość Konsumentom lub Przedsiębiorcom, w tym przypadku Łukasz Tomasz Przelaskowski hodn Łukasz Frankenstein;

8. Umowa zawierana na odległość: umowa, w której w ramach systemu sprzedaży produktów na odległość organizowanego przez Sprzedawcę, do zawarcia umowy włącznie, stosuje się na wyłączność jedną lub więcej technik porozumiewania się na odległość;

9. Technika porozumiewania się na odległość: sposób, za pomocą którego można zawrzeć umowę bez jednoczesnego spotkania Konsumenta lub Przedsiębiorcy i Sprzedawcy w tym samym pomieszczeniu.

10. Ogólne warunki sprzedaży ebooków: niniejszy regulamin.

Artykuł 2 – Tożsamość Sprzedawcy

Łukasz Tomasz Przelaskowski działający samodzielnie pod nazwą Lukas Frankenstein z siedzibą w Wijster, zarejestrowany w Izbie Gospodarczej pod numerem 84626704, Adres e-mail: lukasfrankenstein.writer@gmail.com, Numer VAT/ BTW: NL003991142B59

Artykuł 3 – Zastosowanie

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty Sprzedającego oraz do każdej umowy zawieranej na odległość oraz zamówienia e-booka pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego regulaminu zostanie udostępniony Kupującemu drogą elektroniczną.

3. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, zastosowanie jakiegokolwiek zakupu lub innych warunków Przedsiębiorcy zostaje wyraźnie odrzucone.

4. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych warunków.

5. Niepewności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków muszą być wyjaśnione „w duchu” tych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić właściwą ocenę oferty przez Kupującego. Jeśli Sprzedający używa zdjęć, są one prawdziwym przedstawieniem oferowanych produktów i/lub usług.

3. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

4. Oczywiste pomyłki lub pomyłki w ofercie nie są wiążące dla Sprzedającego.

Artykuł 5 – Umowa

1. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, z chwilą przyjęcia przez Kupującego oferty i spełnienia warunków z nią związanych.

2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. W przypadku możliwości zapłaty przez Kupującego drogą elektroniczną Sprzedawca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Artykuł 6 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

1. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Sprzedający wyraźnie to zaznaczył w ofercie, co najmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.

2. Ze względu na charakter umowy (dostawa e-booków) nie ma możliwości zwrotu lub anulowania zamówienia po dostarczeniu produktu.

Artykuł 7 – Cena

1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.

2. Ceny podane na stronie internetowej w asortymencie zawierają podatek VAT.

3. Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i typograficznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów w druku i pisowni. W przypadku błędów drukarskich i składu, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru według błędnej ceny.

Artykuł 8 – Zgodność i odpowiedzialność

1. Sprzedający gwarantuje, że produkty są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie.

2. Informacje zawarte w e-bookach mają charakter ogólny i nie mogą zastępować porady psychologicznej, medycznej lub prawnej.

3. Mimo że treść e-booków została opracowana z największą starannością i starannością oraz jest regularnie dostosowywana w przypadku zmiany przepisów i procedur, Sprzedający nie gwarantuje kompletności, poprawności ani aktualności informacji.

4. Aby móc korzystać i czytać e-booki na swoim urządzeniu mobilnym i/lub komputerze lub laptopie, Klient musi posiadać czytnik PDF. Taki czytnik można pobrać bezpłatnie ze strony http://get.adobe.com/nl/reader/ . Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie tego oprogramowania i/lub aplikacji, ich dostępność oraz konsekwencje pobrania i korzystania z e-booka

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za (przejściową) awarię platformy płatniczej.

Artykuł 9 – Płatność i dostawa

1. Dostawa następuje po uiszczeniu przez Kupującego należności za pośrednictwem dostępnej platformy płatniczej.

2. Dostarczenie e-booka następuje z chwilą wysłania Klientowi drogą mailową potwierdzenia zamówienia wraz z linkiem do pobrania e-booka, a to w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Przesyłając powyższą wiadomość e-mail, Sprzedawca wywiązał się z obowiązku dostawy. Jeżeli Klient nie otrzymał wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia e-booka lub jeśli link do pobrania nie działa, musi niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem lukasfrankenstein.writer@gmail.com .

3. Z chwilą doręczenia Klientowi w/w wiadomości e-mail z linkiem do pobrania, Klient może pobrać e-book w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania w/w wiadomości e-mail. Po tym dwumiesięcznym okresie opcja pobierania nie jest już gwarantowana.

Artykuł 10 – Siła wyższa

1. Sprzedający nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wobec Kupującego, jeżeli uniemożliwi mu to niezawiniona i niezawiniona przez prawo, ustawa lub powszechnie przyjęta na jego rzecz okoliczność. .

2. Przez siłę wyższą w niniejszych ogólnych warunkach rozumie się, poza tym, co jest w tym zakresie rozumiane w prawie i orzecznictwie, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane i nieprzewidziane, na które Sprzedający nie ma wpływu, ale będące skutkiem których Sprzedający nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Artykuł 11 – Procedura reklamacyjna

1. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać Sprzedającemu w sposób wyczerpujący i czytelny w terminie 7 dni od wykrycia wad przez drugą stronę.

2. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, Sprzedawca w ciągu 14 dni odpowie zawiadomieniem o jej otrzymaniu oraz wskazaniem, kiedy Konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Artykuł 12 – Prawa autorskie

Prawa autorskie dotyczą treści e-booków Sprzedawcy oraz wszelkich innych usług cyfrowych, a także logo Sprzedawcy. Żadna część zakupionych e-książek nie może być powielana ani upubliczniana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowany, nagrywany lub w inny sposób. Jest to dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

Artykuł 13 – Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi holenderskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w dziedzinie prywatności, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych i AVG (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Do czego Sprzedawca wykorzystuje dane, dlaczego jest to ważne, jak długo dane są przechowywane, określa osobne Oświadczenie o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej www.lukasfrankenstein.com .

Artykuł 14 – Spory

1. Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, do których mają zastosowanie niniejsze warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli Kupujący mieszka za granicą.

2. Wszelkie spory wynikające z ofert lub umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą będą podlegały orzeczeniu sądu właściwego Sądu Rejonowego Noord-Nederland w Assen (Holandia).

3. W sporach między Sprzedawcą a Konsumentem w całości stosuje się przepisy dotyczące krewnych i bezwzględnej właściwości sądów.

4. W przypadku wyjaśnienia treści i treści niniejszych ogólnych warunków, decydujący jest zawsze ich tekst w języku holenderskim.